Peraja i njihova funkcija

Peraja kod riba imaju izuzetnu ulogu i ona im omogučava da se kreču, održavaju ravnotežu i još mnogo dodatnih funkcija koje mogu biti specifični za pojedine vrste. Različite vrste mogu na različiti način da upotrebljavaju svoja peraja i o tome će biti reči u daljem tekstu.

peraja.jpg
Sva peraja kod ribe su podeljena u prvu osnovnu podelu i to kao uparena i ne uparena peraja. Uparena peraja su pectoral, pelvic dok ostala spadaju u ne uparena peraja.

Dorsal peraje

Dorsal peraje prostire se duž ribljih leđa i može da bude iz više delova kod pojedinih riba. Primer je codefish koja ima tri leđna peraja i sva tri su mekana. Uobičajeno je sastavljeno od tvrdih i mekanih zrakastih bodlja.

Uloga ovog peraja je u održavanju ravnoteže ribe ali ima i dodatnih uloga koja je izražena u borbi za prestiž. Kod pojedinih vrsta, pogotovo ciklida, po izgledu i boji dorsal peraja može da se nepogrešivo odredi pol ribe. Tipičan primer je Kribensis. Eel (jegulje) ribe imaju produženo dorsal i anal peraj koje ćak može da pude spojeno sa cadual perajem i koriste ga kao osnovno peraje za kretanje.

Adipose peraje

Ovo peraje se nalazi između leđnog (dorsal) peraja i repnog (cadual) peraja. Sve ribe nemaju ovo peraje, primer su ciklidi a zastupljen je kod characidae familije a i još kod drugih familija.

Ovo peraje je mekano i njegova prava uloga nije objašnjena. Veruje se da ono ima neku malu ulogu u kombinaciji sa dorsal perajem. Dobro je znati da ako riba ima adipose peraje nije, recimo ciklid.

Cadual peraje

Ovo peraje se nalazi na samom kraju ribe i pretstavlja najvažnije peraje za kretanje ribe. Izgled repnog peraja se razlikuje po obliku kod različitih vrsta i nemora da je simetričan. Bez obzira kakvog je izgleda ono ne remeti sposobnosti ribe u plivanju.

Anal peraje

Analno peraje ima sličnu ulogu kao i dorsal peraje. Može da bude iz jednog ili dva dela. Kod nekih riba može da se odredi pol na osnovu izgleda analnog peraja. Primer su pojedini ciklidi.

Pectoral peraje

Ovo peraje se nalazi na telu iznad pelvic peraja. Ima različitu ulogu a uglavnom se koristi za smanjenje brzine ili zaustavljanje ribe, reversiranje pokreta itd. Morski konjići koriste pectoral peraje za svoje kretanje. Kod nekih riba je izuzetno spektakularno i to je posebno izraženo kod morske lion ribe. S druge strane, hatchetfish koristi pectoral peraje i da uzleti odnosno kao dodatak komplikovanog iskakanja iz vode dok neke ribe ga koriste da bi jedrele.

Večina riba može da skupi pectoral peraje ali neke i nemogu kao na primer ajkula.

Pelvic peraje

Pelvic peraje je jedno od najsloženijih peraja kod riba. Nalazi se na različitim mestima kod riba i kod ciklida se nalazi kod ventralnog otvora i zato se još naziva Ventral peraje. Neke ribe nemaju ovo peraje ili imaju samo neke ostatke ovih peraja. To je izraženo kod jegulja.

Kao što može da se vidi iz ovoga kratkog priloga, peraja riba su prilagođena najbolje moguče za potrebe svake vrste ponaosob i proučavanjem riba može da se objasni zašto je izgled nekog peraja baš onakav kakav jeste. Uzmimo primer ceratiidae ili lophiidae koje imaju modifikovano dorsal peraje na kome se nalazi takozvana "pecaljka". Riba maše tom pecaljkom nedaleko od svojih usta i na taj način privlači potencijalni plen. Vrlo originalni način nema šta. Lion riba koristi svoje pectoral peraja i za odbranu jer su tvrdi zraci peraja otrovni a mnoge ribe imaju otrovnu bodlju na svome dorsal peraju.

Postoje i mnoge druge modifikacije peraja pa su tako kod nekih riba pojedina peraja prilagođena za hodanje ili letenje. Ipak, osnovna namena peraja je za kretanje i održavanje ravnoteže kod riba.